CBS ÇALIŞMALARI

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dünyanın farklı bölgeleri hakkında coğrafi bilgi toplamak, depolamak, analiz etmek ve yaymak için donanım, yazılım, veri, kişiler ve yöntemlerden oluşan sistem bütünüdür.

CBS, çevre, enerji, maden vb. gibi sektörlerde oluşan ve oluşması muhtemel sorunların çözümünde karar vericilere, haritalar, grafikler ve analizler aracılığıyla daha derin bir bakış açısı sunar.

Bu bağlamda, konusunda uzman kadromuz ile ulusal ve uluslararası projelerin her aşamasında, saha ve ofis ekipleri arası koordinasyonu sağlayarak Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik ihtiyaçlarınız için hizmet sunmaktayız.

  • Coğrafi bilgi ve verilerin farklı amaçlarla kullanılabilmesi için format ve koordinat sistemi (projeksiyon, DATUM) dönüşümlerinin yapılması
  • CBS tabanlı analiz araçlarıyla yüzey analizleri, ağ analizi, hidrolojik analiz, uygun yer seçimi, erozyon risk analizi işlemlerinin yapılması
  • Jeoistatistiksel Analiz aracı ile dağılım analizleri ve haritalaması çalışmaları
  • Jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk haritalarının hazırlanması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler
  • Projelerin gerektirdiği yöntem ve ölçekte, CBS tabanlı, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, her disiplinde, tematik ve sayısal harita yapımı
  • Konumsal veritabanı tasarımı, veritabanı yönetimi ve veritabanı tasarım raporunun hazırlanması
  • Konumsal veritabanı üzerinde veri kalite güvence/ kalite kontrolü (QA/QC) ve topoloji kurallarının uygulanması
  • Konumsal veritabanının içerdiği verilere ait karakteristik bilgiler, öznitelik ve metaverilerin tanımlanması
  • Sulak alan, alterasyon, litoloji, kıyı şeridi, yeraltısuyu analizleri ve heyelan, taşkın gibi doğal afet alanları risk analizleri konularında, insansız hava araçları (İHA) ya da uluslararası geçerliliği olan uydu görüntülerini kullanarak uzaktan algılama yöntemlerinin uygulanması

HİDROJEOTEKNİK

Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.