HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Sektör özelinde, küçük, orta ve büyük ölçekli projeler için, ön-fizibilite çalışmalarından proje bitimi ve uzun dönem etki değerlendirmesini kapsayan çalışmalarımız ile yeraltısu kaynaklarının korunması ve su ihtiyacının optimum seviyede karşılanması konularında, yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak, teknik destek sunmaktayız.

Konusunda tecrübeli uzman ekibimiz ile projelerin devamlılığını sağlamak üzere tüm yeraltısuyu ile ilgili konuları bilimsel bir yaklaşımla çözmekteyiz.

Bu bağlamda, yeraltısu kaynakları konusunda verdiğimiz hizmetler:

Su noktalarının tespiti olarak da tanımlanabilen Hidrosensus çalışmalarında, proje alanı ve yakın çevresindeki tüm su noktaları (yeraltı suyu kuyuları, yüzey suları, kaynaklar, çeşmeler ve köy su depoları gibi) belirlenerek sahada ziyaret edilmektedir.

Hidrosensus çalışmalarının amacı, belirlenen su noktalarına ait kot/koordinat bilgileri ile fiziksel saha parametre ölçümlerinin (pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve oksidasyon-redüksiyon potansiyeli) gerçekleştirilerek; su kullanımı, su kullanıcıları ile hassas ekolojik alıcılar hakkında bilgi edinmektir.

Hidrojeolojik mevcut durum çalışmaları, proje başlamadan önce, proje sahasının mevcut durumunun tespiti, sahaya uygun gözlem programının oluşturulması ve olası etkilerin erkenden belirlenmesi konularında oldukça etkili bir referans noktası oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen arazi ve ofis çalışmaları ile yeraltısuyu kaynakları ve özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Proje sahalarında, yeraltısuyunun neden olabileceği sorunları önlemenin en gerçekçi çözümü, bu sahalarda hidrojeolojik etütler yaparak, sahanın fiziksel, kimyasal ve hidrolik parametrelerinin belirlenmesi ve hidrojeolojik karakterizasyonunun tamamlanmasıyla mümkündür.

Sahaların hidrojeolojik özelliklerinin kavramsal olarak belirlenmesi ve karakterize edilmesi, oluşabilecek hidrojeolojik ve çevresel etkilerin sayısal olarak ortaya konulabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, bilgi ve tecrübelerimiz ile, sunduğumuz hizmetler:

 • Çalışma ve etki alanının tanımlanması
 • Mevcut verilerin toplanması ve analizi
 • Hidrojeolojik gözlem ve pompaj kuyu yerlerinin tespiti, dizaynının yapılması ve saha süpervizörlüğü (kuyu teçhizi, kuyu geliştirme ve akifer testlerinin yapılması)
 • Akifer parametrelerinin belirlenmesi
 • Yeraltısuyu seviyelerinin alansal dağılımının ve yeraltısuyu akış yönünün belirlenmesi
 • Kavramsal hidrojeolojik model ve kavramsal yeraltısuyu bütçesinin oluşturulması

Hidrojeolojik problemlerin çözümünde kullanılan matematiksel yeraltısuyu modelleri, doğadaki fiziksel ve jeolojik karmaşık sistemlerin birtakım varsayımlara dayandırılarak matematiksel olarak çözümüne olanak tanıyan ve yaygın olarak kullanılan araçlardır.

Hidrojeolojik problemlerin çözümünde analitik modellerin yanı sıra, 1, 2 ve 3 boyutlu sayısal modellerden yapay beslenme, kirlilik taşınımı, susuzlaştırma çalışmaları, su temini, yeraltısuyu yönetim planlarının oluşturulması ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi gibi pek çok alanda faydalanılmaktadır.

 1. Yeraltısuyu Akım Modeli:
  Yeraltısuyu akım modelleri, kararlı ve kararsız akım koşulları altında, yeraltısuyunun akifer sistemindeki akış yönü ve akış hızının belirlenmesi; yeraltısuyu sistemine giriş ve çıkışların ortaya konması ile yeraltısuyu bütçesinin hesaplanması konularında oldukça faydalı araçlardır.

 2. Kirletici Taşınım Modeli:                                                                   
  Kirletici taşınım modelleri olası kirleticilerin dağılım yollarının belirlenmesi, mevcut kirliliğin giderilmesi senaryolarının değerlendirilmesi konularında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kirlilik taşınım modellerinin kullanılabilmesi için öncelikle sahayı en iyi şekilde yansıtan yeraltısuyu akım modelinin oluşturulması gerekmektedir.

 3. Isı Transferi Modeli:
  Isı transfer modelleri, sığ veya derin jeotermal sistemlerde uygun yerlerin belirlenmesi, tesislerin verimliliği ve çalışma ömrü, sistem tasarımının desteklenmesi, pompalama şemasının optimizasyonu gibi konuların çözümünde kullanılmaktadır.

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, modelleme konusundaki uzmanlığımız ile, sahaya özgü sorunların çözümünde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Su temini çalışmaları proje sahalarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli olan su kaynaklarının araştırılması, potansiyellerinin belirlenmesi ile olası etkilerin değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda, şehirler ve belediyeler için su temini, tarımsal amaçlı sulama suyu temini ile endüstriyel su temini konularında yeraltısuyunun kullanılabilirliği ile buna bağlı olası etkilerin değerlendirilmesi konularında hizmet sunmaktayız.

İnşaat ve madencilik faaliyetlerinin önemli bir kısmı statik yeraltısuyu seviyesinin altında gerçekleştirilmekte ve yeraltısuyu kaynakları üzerinde önemli çevresel etkiler oluşturabilmektedir. Susuzlaştırma işlemleri, statik yeraltısuyu seviyesinin düşürülerek, çalışılan ocak tabanı altına veya önceden belirlenen hedef seviyenin altına indirilmesi için yapılmaktadır.

Susuzlaştırma işlemleri farklı jeolojik birimler için farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir (pompaj kuyuları, yatay veya açılı drenaj kuyuları, susuzlaştırma tünelleri vb.). Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, uygun sistemlerin seçimi ve tasarımı için proje özelinde optimum çözümleri üretiyoruz.

Projeler için suyun miktarı kadar kalitesi de önem taşımaktadır. Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, proje sahalarında, mevcut su kalitesinin tespiti, olası kirleticilerin taşınımı ve etki değerlendirmesi konularında, sahaya özgü çözümler sunmaktayız.

Özellikle maden sahalarında ortaya çıkan «Asit Kaya Drenajı (AKD)» çevre ve alıcı ortam açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Maden sahalarında AKD potansiyelinin belirlenmesi, maden atık karakterizasyonu ile önleyici tedbirlerin planlanma ve uygulanması konularında hizmet vermekteyiz.

Bu bağlamda, sahada su kalitesi örnekleme ve izleme çalışmaları ile kirleticilerin olası dağılım yollarının belirlenmesi amacıyla sayısal modelleri kullanarak, yerel ve uluslararası mevzuata/standartlara uygun değerlendirmeler yapmaktayız.

Yeraltı su ihtiyacının karşılanması ve yeraltısuyu sistemine olası etkileri azaltmak amacıyla, mevsimsel, iklimsel ve su ihtiyacındaki olası dalgalanmaları göz önüne alarak, suyun optimum kullanımı için gerekli adımları ve alınması gereken önlemleri içeren yönetim planlarını hazırlamaktayız.

Doğal sistem üzerine inşa edilen her türlü proje, az ya da çok doğal sistemi etkilemektedir. Bu bağlamda, yapılması planlanan her türlü faaliyetin yeraltısuyu sistemine yapabileceği olası etkilerin değerlendirilmesi elzemdir.

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, uzman kadromuz ile sahaya özgü değerlendirmeler ile olası etkilerin belirlenmesi ve azaltıcı önlemlerin geliştirilmesi konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bilimsel ve teknik çözümler sunmaktayız.

HİDROJEOTEKNİK

Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.