HİDROLOJİK ÇALIŞMALAR

Sektör özelinde, küçük, orta ve büyük ölçekli projeler için, ön-fizibilite çalışmalarından proje bitimi ve uzun dönem etki değerlendirmesini kapsayan çalışmalarımız ile yüzeysuyu kaynaklarının korunması ve su ihtiyacının optimum seviyede karşılanması konularında, yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak, teknik destek sunmaktayız.

Konusunda tecrübeli uzman ekibimiz ile projelerin devamlılığını sağlamak üzere tüm yüzeysuyu ile ilgili konuları bilimsel bir yaklaşımla çözmekteyiz.

Bu bağlamda, yüzeysuyu kaynakları konusunda verdiğimiz hizmetler:

Su noktalarının tespiti olarak da tanımlanabilen Hidrosensus çalışmalarında, proje alanı ve yakın çevresindeki tüm su noktaları (yeraltı suyu kuyuları, yüzey suları, kaynaklar, çeşmeler ve köy su depoları gibi) belirlenerek sahada ziyaret edilmektedir.

Hidrosensus çalışmalarının amacı belirlenen su noktalarına ait kot/koordinat bilgileri ile fiziksel saha parametre ölçümlerinin (pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen ve oksidasyon-redüksiyon potansiyeli) gerçekleştirilerek; su kullanımı, su kullanıcıları ile hassas ekolojik alıcılar hakkında bilgi edinmektir.

Hidrometeoroloji, hidrolojik çevrimin, atmosfer ve yeryüzü arasındaki karşılıklı ilişki kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir.

Yeryüzüne ulaşan yağışların zaman ve alansal hareket ve dağılımlarının incelenmesi, akım analizleri, su hacimlerinin hesaplanması, içme ve kullanma suyu kaynak kapasitelerinin hesaplanması, taşkından korunma gibi konularda hidrometeorolojik değerlendirmeler yapmaktayız.

Mevcut durum çalışmaları, proje başlamadan önce, proje sahasının mevcut durumunun tespiti, sahaya uygun gözlem programının oluşturulması ve olası etkilerin erkenden belirlenmesi konularında oldukça etkili bir referans noktası oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen arazi ve ofis çalışmaları ile yüzeysuyu kaynakları ve özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Yağış-akış modelleri, bir havzayı tanımlayan çeşitli parametreler göz önüne alınarak akışa dönüşen yağış miktarını tahmin etmekte kullanılmaktadır.

Akış modelleri, karmaşık denklemleri ve birbiriyle bağlantılı birçok değişkeni içermesi sebebiyle oldukça zordur. Bu nedenle, yağış-akış modelleri projenin amacına, veri mevcudiyetine, çalışma alanının büyüklüğüne, ihtiyaç duyulan çıktıya ve istenen basitliğe göre seçilmektedir.

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, modelleme konusundaki uzmanlığımız ile, sahaya özgü sorunların çözümünde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Su temini çalışmaları proje sahalarındaki ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli olan yüzey suyu kaynaklarının araştırılması, potansiyellerinin belirlenmesi ile olası etkilerin değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda, yerleşimler için içme-kullanma suyu temini, tarımsal amaçlı sulama suyu temini ile endüstriyel su temini konularında yüzeysuyu potansiyelinin değerlendirilmesi ile buna bağlı olası etkilerin belirlenmesi konularında hizmet sunmaktayız.

Taşkına eğilimli nehirlerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, taşkın frekans analizleri, belirli nehir kollarında taşkın olasılığının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, taşkın tahmini, taşkın risk analizi ve taşkın tehlike haritalaması, taşkın acil durum planlaması, taşkın frekans analizleri ve iklim değişikliği değerlendirmeleri gibi pek çok alanda hizmet vermekteyiz.

Doğal sistem üzerine inşa edilen her türlü proje, az ya da çok doğal sistemi etkilemektedir. Bu bağlamda, yapılması planlanan her türlü faaliyetin yüzeysularına yapabileceği olası etkilerin değerlendirilmesi elzemdir.

Bu bağlamda, yüzeysuyu yapılarının (barajlar ve atık depolama tesisleri başta olmak üzere) yenilmesi ve yıkılması durumunda olası etkilerin değerlendirilmesi amacıyla etüt, değerlendirme ve modelleme çalışmalarını yürütmekteyiz.

Hidrojeoteknik Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. olarak, uzman kadromuz ile sahaya özgü değerlendirmeler ile olası etkilerin belirlenmesi ve azaltıcı önlemlerin geliştirilmesi konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun, bilimsel ve teknik çözümler sunmaktayız.

HİDROJEOTEKNİK

Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.